• Przechowalnia 0
 • Reklamacje i zwroty

  VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je w formie papierowej na adres:

  LightSport
  ul. Okrężna 40
  64-115 Wilkowice

  lub

  e-mail: lightsport93@gmail.com

  7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

  7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  a) umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;

  c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;

  d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;

  e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;

  h) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  j) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  k) umowy zawartej na aukcji publicznej;

  l) umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  m) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

  LightSport
  ul. Okrężna 40
  64-115 Wilkowice

  7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

  7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.


  VIII. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem Konsumenta.

  8.1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy - bez wad.

  8.2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi jeżeli rzecz sprzedana ma wadę

  fizyczną lub prawną - przez okres 2 lat od wydania rzeczy. Wada fizyczna polega na niezgodności

  rzeczy sprzedanej z umową.

  8.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Towarów objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

  8.4. Udzielona gwarancja na sprzedany Towar jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).

  8.5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

  8.6. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

  8.7. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby Klient wypełnił protokół reklamacyjny (lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną e-mail lightsport93@gmail.com lub pocztą na adres do korespondencji Sprzedawcy.

  8.10. Wadliwy Towar, jeżeli jest to możliwe i celowe - po uzgodnieniu ze Sprzedawcą należy odesłać na adres do korespondencji Sprzedawcy.

  8.11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

  8.12. Jeśli naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa Klient może żądać obniżki ceny na wadliwy produkt, bądź zwrotu pieniędzy.

  8.13. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  8.14. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania Towaru w ramach reklamacji poinformuje drogą pisemną lub elektroniczną Klienta o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

  8.15. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez Klienta. Sprzedawca przekaże należną kwotę Klientowi na rachunek bankowy.

  8.16. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - Sprzedawca odeśle produkt Klientowi na własny koszt.

  8.17.Uszkodzenia mechaniczne - jeżeli nie są wynikiem wad produktu - powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych

  Druki do pobrania:

  Odstąpienie od umowy: Link!

  Reklamacja: Link!

  Wysokiej jakości sklep rowerowy lightsport.pl oferuje akcesoria do rowerów to produkty najwyższej jakości, zaliczają się do nich pompki pedały tarcze hamulcowe, w ofercie posiadamy klucze rowerowe, markowe produkty XCM, NEX, XCT, NRX, XCR, bardzo mocne dętki kenda continental oraz inne lampki prox, basta, axa. Sprzedawane produkty pochodzą bezpośrednio od producenta i objęte są jego gwarancją. Nasze produkty takie jak korby łańcuchy, Shimano, Sram w tym opony kenda continental, ognioodporne opony dętki rowerowe do kół  oraz oryginalne wodoodporne smary do rowerów to produkty najczęściej kupowane przez naszych klientów. Najbardziej popularne są kasety shimano sram oraz ledowe oświetlenie do rowerów. Kupując w naszej firmie części do amortyzatorów rowerowych jesteś pewny, że kupujesz produkty które posłużą wiele lat Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu, nasi konsultanci dyżurują pod telefonem i pomogą dokonać trafnego wyboru.