• Przechowalnia 0
 • Kontakt
  Płatności i wysyłka tel. +48607956868
  Sprawy techniczne tel. +48502360848
  e-mail: lightsport93@gmail.com
  Regulamin sklepu

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lightsport.pl
  Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony Internetowej sklepu Internetowego działającego pod domeną: www.lightsport.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

  Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:
  LightSport Izabella Szymanowska

  Adres siedziby firmy:
  Ul. Okrężna 40, 64-115 Wilkowice Gmina Lipno

  Adres wykonywanej działalności i sklepu stacjonarnego oraz do korespondencji:
  Ul. Studzienna 9, 64-100 Leszno

  Kontakt:
  Płatności, pakowanie i wysyłka    tel. 607956868
  Sprawy techniczne                     tel. 502360848
  E-mail:                                     lightsport93@gmail.com

  I. Definicje:

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1.1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

  1.2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  1.3. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia sprzedaży towaru drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.lightsport.pl

  1.4. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem www.lightsport.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia

  1.5. Towar– produkty prezentowane w sklepie Internetowym www.lightsport.pl

  1.6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą LightSport a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

  1.7. Sprzedawca - Firma LightSport Izabella Szymanowska z siedzibą ul. Okrężna 40 64-115 Wilkowice umowa sprzedaży zawierana poprzez stronę Sklepu Internetowego www.lightsport.pl

  1.8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

  1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  1.10. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

  II. Postanowienia ogólne

  2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego na stronie: lightsport.pl

  2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2.3. Sklep internetowy, działający pod nazwą www.lightsport.pl, prowadzony jest przez:

  LightSport Izabella Szymanowska

  2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności sprzedaż w sklepie internetowym. Sprzedaż rowerów, części i akcesoriów rowerowych.

  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

  2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. 

  b) przeglądarka internetowa przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 w wersji lub nowszej.

  c) minimalna rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż: 1024x768 pikseli.

  2.6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

  2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Firma LightSport zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

  2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lightsport.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  2.9. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego

  III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

  3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

  3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

  3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

  3.4. Firma LightSport może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,

  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę LightSport za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela.

  3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Firmy LightSport.

  3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

  3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących: przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla właściciela,

  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.lightsport.pl, dokonać wyboru oczekiwanego towaru w branży rowerowej, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

  4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

  4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

  4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  a) przedmiotu zamówienia,

  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  c) wybranej metody płatności,

  d) wybranego sposobu dostawy,

  e) czasu dostawy,

  4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

  4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą LightSport Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

  4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

  4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

  4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

  V. Dostawa

  5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem Firmy POCZTEX, In Post lub Poczty Polskiej w formie odbioru w punkcie za pomocą paczkomatów In Post oraz placówek i agencji Pocztowych, jak również odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym z siedzibą w:

  64-100 Leszno

  ul. Studzienna 9.

  Koszty dostawy wynoszą:
  -  Kurier 24 przy przedpłacie na konto: 15.00zł
  -  Kurier 24 Pobranie: 21.00zł
  -  Kurier 48 przy przedpłacie na konto: 13.00zł
  -  Kurier 48 Pobranie: 19.00zł
  -  Odbiór w punkcie po przedpłacie na konto w paczkomatach lub placówkach poczt.: 10.00zł
  -  Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym: 0.00zł

  Dodatkowo koszty dostawy są widoczne przy każdym opisie zamawianego towaru.

  5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

  5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lightsport.pl, oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  5.5.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT.

  VI. Ceny i metody płatności

  6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości 23%, oraz wszelkie inne składniki.

  6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony Towar:

  a) przelewem na numer konta bankowego BZWBK oddział Leszno

      28 1090 2590 0000 0001 3058 6616

  b) płatnością gotówką przy odbiorze osobistym lub kartą w sklepie stacjonarnym.

  c) płatnością pobraniową kurierowi przy dostawie zamawianego przez Klienta Towaru.

  d) w przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

  VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je w formie papierowej na adres:

  Sklep Rowerowy LightSport

  Ul. Studzienna 9

  64-100 Leszno

  lub

  e-mail: lightsport93@gmail.com

  7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

  7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  a) umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;

  c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;

  d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;

  e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;

  h) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  j) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  k) umowy zawartej na aukcji publicznej;

  l) umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  m) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

  Sklep Rowerowy Lightsport

  Ul. Studzienna 9

  64-100 Leszno

  7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

  7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.


  VIII. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem Konsumenta.

  8.1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy - bez wad.

  8.2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi jeżeli rzecz sprzedana ma wadę

  fizyczną lub prawną - przez okres 2 lat od wydania rzeczy. Wada fizyczna polega na niezgodności

  rzeczy sprzedanej z umową.

  8.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Towarów objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

  8.4. Udzielona gwarancja na sprzedany Towar jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).

  8.5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

  8.6. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

  8.7. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby Klient wypełnił protokół reklamacyjny (lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną e-mail lightsport@gmail.com lub pocztą na adres do korespondencji Sprzedawcy.

  8.10. Wadliwy Towar, jeżeli jest to możliwe i celowe - po uzgodnieniu ze Sprzedawcą należy odesłać na adres do korespondencji Sprzedawcy.

  8.11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

  8.12. Jeśli naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa Klient może żądać obniżki ceny na wadliwy produkt, bądź zwrotu pieniędzy.

  8.13. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  8.14. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania Towaru w ramach reklamacji poinformuje drogą pisemną lub elektroniczną Klienta o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

  8.15. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez Klienta. Sprzedawca przekaże należną kwotę Klientowi na rachunek bankowy.

  8.16. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - Sprzedawca odeśle produkt Klientowi na własny koszt.

  8.17.Uszkodzenia mechaniczne - jeżeli nie są wynikiem wad produktu - powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych

  IX. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

  9.1.Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest firma:

  LightSport Izabella Szymanowska ul Okrężna 40 64-115 Wilkowice e-mail lightsport93@gmail.com Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie "Rejestr klientów sklepu internetowego lightsport.pl ".

  9.2.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych Klient wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.

  9.3. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta:

  a) nazwisko i imię;

  b) adres do wysyłki produktów;

  c) adres e-mail;

  d) numer telefonu kontaktowego.

  Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Sprzedawcą i Klientem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami. W przypadku sprzedaży produktów poprzez Sklep internetowy w celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności.

  X. Postanowienia końcowe

  10.1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.

  10.2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce Regulamin na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Klienta. Treść Regulaminu może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.

  10.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

  10.4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

  10.5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);

  10.6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

  10.7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

  10.8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

  10.9. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

  10.10. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.

  10.11. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

  10.12.Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep internetowy są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

  10.13.Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody administratora strony internetowej.

  10.14.W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

   

   

  Druki do pobrania:

  Odstąpienie od umowy: Link!

  Reklamacja: Link!